Generalforsamling 6. juni 2018

Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Foreningen Foerlev Mølles Venner

Onsdag den 6. juni kl 17.00 på Foerlev Mølle,
Låsbyvej 30, 8660 Skanderborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Indstilling om brug af midler til sikring af Mølledammen
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Forslag om nedlæggelsen af foreningen til generalforsamlingens godkendelse.
(Dette kræver 75% flertal af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Derfor varsles ekstraordinær generalforsamling til fredag den 22.6.2018 kl 16.00)
6. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være formanden i hænde senest onsdag den 30.5.2018 på mail til jch@skanderborg-haandbold.dk

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jens Christensen

Se referat af generalforsamling her

Overnatning og ferie