Referat fra Generalforsamling

6.6.2018
Referat fra Generalforsamling i Foreningen Foerlev Mølles Venner.
Onsdag den 6. juni kl 17.00 på Foerlev Mølle, Låsbyvej 30, 9660 Skanderborg

Deltagere i generalforsamling: Jens Christensen, formand for foreningen, Bestyrelsesmedlemmer Erik Thybo, Sanne Thybo, Jytte Thybo og Lene Høst Madsen, direktør Skanderborg Museum

Referat
1. Valg af dirigent
Jens Christensen valgtes til dirigent

2. Indstilling om brug af midler til sikring af Mølledammen
Generalforsamling gav sin opbakning til at foreningens midler blev overført som aconto betaling for sikring af Mølledammen, som ialt beløber sig til ca 285.000,- excl moms. Dette for at sikre at der ikke sker en forværring af sikringen i forhold til at en eventuel ny ejer af Foerlev Møllegård samt mølledam og bygninger, kunne indgå som en ny aktiv partner i forhold til en fremtidig aktivitet.
Lene Høst fremførte sit tilsagn til dette og understregede at det var vigtigt at Sparekassen Kronjylland var indforstået med at deres tilskud blev anvendt til denne sikring. Dette blev bekræftet af Jens Christensen og Erik Thybo.

3. Bestyrelsens beretning
Jens Christensen kunne i sin beretning konstatere at det ikke var lykkedes at sikre nødvendige kapital til at kunne lave en Fond, som efterfølgende kunne indgå i forhandlinger om at købe Møllebygningen af familien Thybo, hvorfor der nu var indkaldt til dagens generalforsamling, idet familien Thybo har besluttet at sætte Foerlev Møllegård til salg.

4. Fremlæggelse af regnskab
Erik Thybo gennemgik regnskab fra 1.1.2016 til dato, som fremviste et indestående på kr 103.328,83 kr.

5. Forslag om nedlæggelsen af foreningen til generalforsamlingens godkendelse.
Forslag om nedlæggelsen af foreningen med baggrund i ejers ønske om afhændelse af Foerlev Møllegård samt møllebygninger og mølledam.
Der var enstemmighed omkring denne indstilling, hvilket derfor anbefales af generalforsamlingen den 6.6.2018 til den ekstraordinære generalforsamling den 22.6.2018, hvor der også på denne, kræves 75% tilslutning blandt de fremmødte.

6. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Erik Thybo udtrykte taknemmelighed for det arbejde og den iderigdom som Bent Nielsen og Pernille Benzon havde udvist i hele det lang og spændende forløb.

For referat
____________________________
Jens Christensen, dirigent
Skanderborg den 6.6.2018

Dagsorden og indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling fredag den 22.6.2018 kl 16.00 på Foerlev Mølle, Låsbyvej 30, 8660 Skanderborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Forslag om nedlæggelse og opløsning af foreningen ved den ekstraordinære generalforsamling, samt konstatering af eventuel kassebeholdning.
Nedlæggelse og opløsning af foreningen kræver 75% flertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Dette var tilfældet ved den ordinære generalforsamling den 6.6.2018 og kan derfor endelig besluttes den 22.6.2018.

3. Eventuelt

Skanderborg den 6.6.2018
På bestyrelsens vegne
Jens Christensen, formand

Overnatning og ferie