Stiftelse – referat

Referat af stiftende møde i Foreningen Foerlev Mølles Venner den 9. december 2014

Der afholdtes stiftende møde i Foreningen Foerlev Mølles Venner den 9. december 2014 fra 17:00-18:00 på adressen Låsbyvej 30, 8660 Skanderborg

Til stede var:

 • Jytte Thybo, medejer af Foerlev Mølle
 • Erik Thybo, medejer af Foerlev Mølle
 • Sanne Thybo, medejer af Foerlev Mølle
 • Lene Høst Madsen, museumsdirektør på Skanderborg Museum
 • Jesper Simonsen, chefkonsulent Skanderborg Kommune, Kultur, Borgere og Planlægning
 • Niels Juhl Bundgaard, skovrider Naturstyrelsen Søhøjlandet
 • Jens Christensen, bl.a. tidl. dir. på Silkeborg Bogtryk og viceborgmester i Skanderborg Kommune og barnefødt på Foerlev Møllegård

Agenda

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Præsentationsrunde
 3. Gennemgang og godkendelse af de reviderede vedtægter for foreningen Foerlev Mølles Venner
 4. Valg af formand og kasserer
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af skrivelse til Realdania
 7. Godkendelse af ansøgning til Landdistrikstpuljen for 2015
 8. Eventuelt

Forud for mødet er fremsendt følgende dokumenter:

 1. Endelige vedtægter og stiftelsesdokument for foreningen Foerlev Mølles Venner
 2. Ansøgning om udsættelse af Realdanias bevilling til restaureringsprojektet
 3. Forprojektbeskrivelse, som er en ansøgning til Landdistrikt puljen for 2015

1.
Til dirigent og referent valgtes projektkonsulent Pernille Benzon.

2.
Kort runde hvor alle præsenterede sig selv og relevansen for deltagelse i venneforeningen.

3.
Gennemgang af vedtægter.
Lene Høst-Madsen foreslog at §8 ændrede ordlyd fra:
§8. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 75% flertal af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuel formue og aktiver overdrages til Skanderborg Museum.

til:
§8. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 75% flertal af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuel formue og aktiver tilbydes Skanderborg Museum/Naturstyrelsen.

Begrundelsen for ændringen er at Skanderborg Museum ikke ønsker at overtage ansvar for drift og vedligehold af ejendommen, hvis det i henhold til §2. stk. 3 skulle lykkes at etablere en fond, der opkøber areal og bygninger.
Ændringen blev godkendt og er indskrevet i de endelige vedtægter.

Der blev stillet forslag fra forsamlingen om ændring af rækkefølgen i punkterne under § 1 og 2 således at punkt 3 blev punkt 1. Ændringen blev vedtaget og er indført i de gældende vedtægter.

4.
Jens Christensen blev enstemmigt valgt til formand.
Erik Thybo blev enstemmigt valgt til kasserer.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Lene Høst Madsen, Jesper Simonsen, Sanne Thybo, Jytte Thybo og Niels Juhl Bundgaard (observatør).

5.
Kontingent blev enstemmigt fastsat til:
Kr. 125,- for enkeltmedlemmer
Kr. 200,- for familiemedlemsskab
Kr. 250,- for forenings-/virksomhedsmedlemsskab

6.
Skrivelse til Realdania blev enstemmigt godkendt.

7.
Ansøgning til Landdistrikt puljen blev enstemmigt godkendt.

8.
Det blev besluttet at udsende en pressemeddelelse med oplysninger omkring stiftelse af venneforeningen.

Det blev besluttet at benytte Landskabsarkitekt Bendt Nielsen fra Bendt Nielsens Tegnestue til at håndtere ansøgning til forlængelse af Realdania tilsagn, samt fremadrettet ansøgning til fonde m.m.
Det blev besluttet at etablere et punkt på den eksisterende hjemmeside for Foerlev Mølle – www.forlevmollebb.dk – hvor venneforeningens formål, vedtægter og oplysninger om medlemskab placeres.
Skanderborg / 9. december 2014

Referent

Pernille Benzon