Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Foerlev Mølles Venner

§1.
Foreningens navn er Foerlev Mølles Venner. Foreningen er støtteforening for Foerlev Mølle.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, husstande og foreninger, der ønsker at deltage i eller på anden måde støtte op omkring:
1. Stiftelse af en fond til erhvervelse af møllehus, mølledam og evt. tilhørende stryg og afløb til Illerup Å.
2. Bevaring og restaurering af Foerlev Mølle som bevaringsværdig kulturarv.
3. Etablering og drift af formidlingscenter med udgangspunkt i møllens historie, naturen omkring den samt fortællingerne om Illerup Ådal.

§2.
Foreningens formål er at støtte Foerlev Mølles Venner’s aktiviteter som omfatter:
1. Fremskaffelse af midler via fonde m.m. til etablering af lokal fond med henblik på opkøb og eje af arealer og bygninger.
2. Etablering af kulturarvsprojekt, hvor hele anlægget med mølledam, stigborde og vandmøllen bliver forsøgt sammenkædet og gjort funktionsdygtigt som oprindeligt.
3. Opbygning og drift af kultur- og naturformidlingscenter for møllen og Illerup Ådal.

§3.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger en bestyrelse på 7 medlemmer og en revisor. 1 bestyrelsespost besættes af Skanderborg Museum, en anden af Skanderborg Kommune.
Generalforsamlingen vælger således 3 medlemmer blandt foreningen Foerlev Mølles Venner s medlemmer. Bestyrelsen kan derpå udpege yderligere op til 2 medlemmer med særlige kompetencer, så bestyrelsen kan bestå af op til i alt 7 medlemmer.

Så længe møllebygningen er i privat eje, udpeges to repræsentanter for ejerkredsen bag møllen til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, sådan at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Suppleanter og revisor vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide indtræder suppleanten som ordinært medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Naturstyrelsen tilbydes en observatørpost i bestyrelsen.

§4.
Den årlige generalforsamling er kun for medlemmer og afholdes medio december. Dagsordenen udsendes senest 14 dage forinden. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og herefter udsendes til alle medlemmer.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
6. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal og foregår skriftligt, såfremt mindst et medlem på generalforsamlingen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 25% af medlemmerne ønsker det med angivelse af dagsorden. Referat af generalforsamlingen underskrives kun af dirigenten.

Hvert selvstændigt medlem har én stemme på generalforsamlingen.

§4a.
Det underskrevne referat sættes på foreningens hjemmeside samt udsendes til foreningens medlemmer snarest efter generalforsamlingens afholdelse.

§4b.
Bestyrelsen kan invitere personer til generalforsamlingen i situationer, hvor man vil belyse sager, der har eller vil få betydning for foreningens arbejde.

§5.
Regnskabsåret går fra den 1.1. – 31.12. Foreningens indtægter hviler på medlemskontingenter samt på private og offentlige bidrag.

§6.
Bestyrelsen skal løbende informere medlemmerne om aktiviteter ved Foerlev Mølles Venner.

§7.
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted, når 75% af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.

§8.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 75% flertal af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuel formue og aktiver tilbydes Skanderborg Museum/Naturstyrelsen.

Vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 9. december 2014.

Stiftelsesaftale

Mellem ejerne af Foerlev Mølle, Skanderborg Kommune og Skanderborg Museum er det besluttet at stifte foreningen Foerlev Mølles Venner fra dags dato med de vedtægter, som vedlægges stiftelsesaftalen.

På den stiftende generalforsamling vælges 5 personer til bestyrelsen af stifterne.

Disse 5 personer forbereder første ordinære generalforsamling. Første ordinære generalforsamling afholdes medio december måned 2015. Herefter afholdes generalforsamlingerne medio december måned hvert år i henhold til vedtægterne.

Vedtaget på stiftende møde den 9. december 2014
Som stiftere

Sanne Thybo, medejer af Foerlev Mølle

Jytte Thybo, medejer af Foerlev Mølle

Erik Thybo, medejer af Foerlev Mølle

Jens Christensen, tidl. bosat på Foerlev Mølle

Lene Høst Madsen, direktør på Skanderborg Museum

Jesper Simonsen, chefkonsulent i Skanderborg Kommune

Niels Bundgaard, skovrider ved Naturstyrelsen Søhøjlandet